Vyjadrenie k reklamácii

Vyjadrenie k reklamácii


spoločnosťou PASANA trade s.r.o.:


 


.............................................................................................................................................................................................................................................


.............................................................................................................................................................................................................................................


.............................................................................................................................................................................................................................................


.............................................................................................................................................................................................................................................


 


Reklamácia bola uznaná za oprávnenú:     □áno     □ nie


Odôvodnenie: ........................................................................................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................................................................................................


 


Spôsob vybavenia reklamácie: ................................................................................................................................................................................................


...........................................................................................................................................................................................................................................


...........................................................................................................................................................................................................................................


 


 


V.......................................................,dňa .........................                                                                             ......................................................................      


                                                                                                                                                                            Ľubor Klačan


 


___________________________________________________________________________


S vybavením reklamácie:    □ súhlasím     □ nesúhlasím


 


 


V.......................................................,dňa .........................                                                                             ......................................................................      


                                                                                                                                                                           Podpis osoby, ktorá podáva reklamáciu