Reklamačný formulár

Reklamačný formulár


Spoločnosti PASANA trade s.r.o., zapísanej v OR okr.súd B.B, vložka č.:26567/S, IČO: 47692839, DIČ: 2024049753 so sídlom: Ovocná 531/13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika. Štatutárny orgán (konateľ): Ľubor Klačan.


 


Dátum podania reklamácie: ......................................


Údaje o maklérovi, ku ktorému sa reklamácia vzťahuje:...............................................................................................................................................................


Typ transakcie, ktorá bola zrealizovaná:    □ predaj     □ prenájom     □ kúpa


Špecifikácia nehnuteľnosti: ......................................................................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................................................................................................


 


Údaje o osobe, ktorá podáva reklamáciu (meno, priezvisko, adresa, kontakt, email):


............................................................................................................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................................................................................................


 


Vecný obsah reklamácie (vyplňuje osoba, ktorá podáva reklamáciu). Špecifikujte tiež pochybenie v konaní makléra alebo samotnej realitnej kancelárie.


............................................................................................................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................................................................................................


 


 


V....................................................,dňa .........................                                                                                 ......................................................................      


                                                                                                                                                                           Podpis osoby, ktorá podáva reklamáciu